Get Adobe Flash player
Mazowiecka Izba Gospodarcza jest instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, pod numerem ewidencyjnym 2.14/00088/2008

Warto wiedzieć

Ściągawka Przedsiębiorcy

 

______________________________________________________________________

 
 
 
Terminy dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych

 

  Jeśli prowadzisz księgę przychodów i rozchodów:
 • jeżeli wybrałeś podatek liniowy, według stawki 19 proc., do 20.  płacisz zaliczkę na podatek  niezależnie od tego, jaki dochód osiągnąłeś od początku roku do 20 każdego miesiąca
  Jeśli jesteś opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • do 20. płacisz ryczałt za miesiąc poprzedni,
  Jeśli jesteś opodatkowany w formie karty podatkowej:
 • do 05.  płacisz podatek w formie karty.
  Jeśli płacisz VAT
 • do 25. rozliczasz VAT za miesiąc poprzedni.
  Jeśli płacisz akcyzę
 • do 25. rozliczasz akcyzę za poprzedni miesiąc
Terminy dla płatników (pracodawców, zleceniodawców)

 

  Jeśli zatrudniasz pracowników na etacie lub zleceniu
 • do 20 każdego miesiąca przekazujesz zaliczki od przychodów pracowników ze stosunku pracy, z pracy nakładczej i z wypłaconych im zasiłków z ubezpieczenia społecznego za miesiąc poprzedni,
 • do 20 każdego miesiąca przekazujesz zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych należności innych niż ze stosunku pracy (np. z umów zlecenia) za miesiąc poprzedni.

 

Terminy wpłacania składek na ZUS

 

 • do 10. składki na ZUS  powinny wpłacić jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze,
 • do 10. składki na ZUS  wpłacają osoby fizyczne, w tym przedsiębiorcy, opłacające składki wyłącznie za siebie,
 • do 15. składki na ZUS  wpłacają pozostali płatnicy.

*) jeśli wymagalny termin przypada w dni wolne od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. (art. 12 par. 5 ustawy Ordynacja podatkowa)

 

SKŁADKI w 2019r.  

 

RAZEM 1316,97                              Kilometrówka za km
ub. zdrowotne 319,94                             do 900 cm3 0,5214
składki:                               od 900 cm3 0,8358
emerytalne

 558,08

rentowe

 228,72

chorobowe  70,05                             Dieta 30,00
wypadkowe  47,75
Fundusz Pracy  70,05                             Ryczałt na przejazdy komunikacją miejscową 6,00
zdrowotne 342,32