Get Adobe Flash player
Mazowiecka Izba Gospodarcza jest instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, pod numerem ewidencyjnym 2.14/00088/2008

Warto wiedzieć

Ściągawka Przedsiębiorcy

 

 

______________________________________________________________________

 
 
 
Terminy dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych

 

  Jeśli prowadzisz księgę przychodów i rozchodów:
 • jeżeli wybrałeś podatek liniowy, według stawki 19 proc., do 20.  płacisz zaliczkę na podatek  niezależnie od tego, jaki dochód osiągnąłeś od początku roku
  Jeśli jesteś opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • do 20. płacisz ryczałt za miesiąc poprzedni,
  Jeśli jesteś opodatkowany w formie karty podatkowej:
 • do 05.  płacisz podatek w formie karty.
  Jeśli płacisz VAT
 • do 25. rozliczasz VAT za miesiąc poprzedni.
  Jeśli płacisz akcyzę
 • do 25. rozliczasz akcyzę za poprzedni miesiąc
Terminy dla płatników (pracodawców, zleceniodawców)

 

  Jeśli zatrudniasz pracowników na etacie lub zleceniu
 • do 20 kazdego miesiąca przekazujesz zaliczki od przychodów pracowników ze stosunku pracy, z pracy nakładczej i z wypłaconych im zasiłków z ubezpieczenia społecznego za miesiąc poprzedni,
 • do 20 każdego miesiąca przekazujesz zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych należności innych niż ze stosunku pracy (np. z umów zlecenia) za miesiąc poprzedni.

 

Terminy wpłacania składek na ZUS

 

 • do 10. składki na ZUS  powinny wpłacić jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze,
 • do 10. składki na ZUS  wpłacają osoby fizyczne, w tym przedsiębiorcy, opłacające składki wyłącznie za siebie,
 • do 15. składki na ZUS  wpłacają pozostali płatnicy.

*) jeśli wymagalny termin przypada w dni wolne od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. (art. 12 par. 5 ustawy Ordynacja podatkowa)

 

SKŁADKI w 2019r.  

 

RAZEM 1316,97                              Kilometrówka za km
ub. zdrowotne 319,94                             do 900 cm3 0,5214
składki:                               od 900 cm3 0,8358
emerytalne

 558,08

rentowe

 228,72

chorobowe  70,05                             Dieta 30,00
wypadkowe  47,75
Fundusz Pracy  70,05                             Ryczałt na przejazdy komunikacją miejscową 6,00
zdrowotne 342,32