Get Adobe Flash player
Mazowiecka Izba Gospodarcza jest instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, pod numerem ewidencyjnym 2.14/00088/2008

Młody Przedsiębiorca

Regulamin IX edycji konkursu „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA”

 1. Organizator konkursu – Mazowiecka Izba Gospodarcza w Ciechanowie, przy udziale Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie
 2. Patronat medialny – Gazeta Finansowa, Katolickie Radio Ciechanów, EXTRA Ciechanów, Ciechanowonline.pl
 3. Konkurs ma na celu przygotowanie młodzieży, która chciałaby w przyszłości prowadzić działalność gospodarczą, do właściwego projektowania własnych pomysłów i pisania projektów, które mogłyby posłużyć np. w aplikowaniu o środki finansowe z Funduszy Europejskich. Udział w konkursie jest doskonałą okazją do zastosowania w praktyce wiedzy nabytej na lekcjach Podstawy Przedsiębiorczości.
 4. Uczestnicy - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego, przasnyskiego i żuromińskiego.
 5. Zasady uczestnictwa:
  • Uczestnicy składają projekt przedsiębiorstwa, które chcieliby uruchomić. Projekt powinien zawierać: nazwę, formę prawną, gdzie firma zostanie zarejestrowana, zakres działalności, siedziba, teren działania oraz stosowne załączniki, w tym obowiązkowo biznesplan i właściwe dokumenty rejestrowe....
  • Prace tylko indywidualne.
   Prace składane w formie papierowej i na CD, anonimowo pod przybranym pseudonimem - nickem wraz z zaklejoną kopertą (z tym samym nickem) zawierającą imię i nazwisko autora projektu, klasę i nazwę szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna merytorycznego – nauczyciela podstaw przedsiębiorczości.
 6. Terminarz:
  październik/listopad 2011 r. – ogłoszenie konkursu,
  do 15 listopada 2011 r. – szkoły przesyłają do MIG zgłoszenie udziału w konkursie
  (decyduje data stempla pocztowego)
  listopad-grudzień 2011 r. – ETAP SZKOLNY: uczniowie składają projekty do SKK
  styczeń 2012 r. - ocena złożonych projektów przez Szkolne Komisje Konkursowe
  do 15 stycznia 2012 r. – szkoły przesyłają 3 najlepsze projekty do MIG (zespoły szkół przesyłają 3 projekty z każdego typu szkoły) wraz z protokołem Komisji Szkolnej.
  luty 2012 r. Komisja Konkursowa wyłoni dziesięć najlepszych projektów a ich pomysłodawcy zostaną zaproszeni do II etapu. W czasie pracy KK projekty zostaną ocenione pod względem: zawartości i prawdopodobieństwa powodzenia (od 1 do 10 pkt) oraz oprawy zewnętrznej projektu (w skali od 1 do 5).
  II etap polegał będzie na ustnej obronie swojego pomysłu przed Komisją Konkursową. Projektodawca będzie musiał przekonać członków komisji, że jego pomysł jest najlepszy i mógłby bezpiecznie zostać zrealizowany w praktyce.
  Decydować będą: prezentacja projektu i obrona pomysłu, znajomość procedur rejestracyjnych, pomysł na sfinansowanie w skali od 1 do 10 i inne uznane za ważne przesłanki przez Członków Komisji- w skali 1-5. O kolejności miejsc zadecyduje suma punktów otrzymanych w etapie I i II finału.
  marzec 2012 r. – ogłoszenie wyników IX edycji w czasie uroczystego podsumowania.
 7. Autorzy najlepszych projektów otrzymają atrakcyjne nagrody.

ciechanowonlineextraciechanowkrcgazetafinansowa